NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Statut

Załącznik do Uchwały Nr 2/06

Zebrania Założycielskiego z dnia 6 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy

 

 

STATUT

Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kowiesy.

 

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)      Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Kowiesy.

2)      Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi.

3)      Upowszechnianie i ochrona praw mieszkańców oraz wyrównywanie ich szans.

4)      Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

5)      Działalność informacyjna, której celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy.

6)      Propagowanie podejmowania i prowadzenia przez mieszkańców działalności gospodarczej i zawodowej,

7)      Integrowanie środowiska poprzez organizowanie spotkań oraz wzajemną wymianę doświadczeń,

8)      Prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych.

9)      Współpraca z samorządem i wymiana doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

10)  Zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności Społecznych Przedszkoli.

11)  Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

12)  Aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej, w tym między innymi: telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater, ścieżki rowerowe.

13)  Gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej.

14)  Propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich reklamowanie i dystrybucja.

15)  Promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego.

16)  Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.

17)  Realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalno-sportowych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz innych działań z tymi dziedzinami związanych.

2)      Tworzenie i rozwój jednostek wychowawczo-oświatowych;

3)      szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

4)      wspieranie działań na rzecz osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji i osób niepełnosprawnych.

5)      wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;

6)      organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury gminy Kowiesy.

7)      popularyzację rolnictwa ekologicznego i edukacji ekologicznej mieszkańców gminy;

8)      współpracę ze służbami doradztwa rolniczego.

9)      ochronę przyrody i krajobrazu z zachowaniem naturalnych zasobów rolniczych;

10)  współpracę z biurami turystycznymi w kraju i za granicą celem rozpropagowania turystyki wiejskiej.

11)  tworzenie nowych miejsc pracy;

12)  wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;

13)  promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

14)  działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku poprzez współpracę i wydawanie biuletynów, folderów;

15)  wprowadzanie w życie i propagowanie zasad  zrównoważonego rozwoju;

16)  współpraca z dziećmi i młodzieżą wiejską w ramach oświaty pozaszkolnej, inicjowanie twórczych postaw i działań,

17)  opracowywanie programów rozwoju obszarów wiejskich,

18)  kreowanie liderów lokalnych środowisk,

19)  aktywizowanie środowisk wiejskich w kierunku rozwoju różnych form drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej,

20)  współudział w organizacji imprez promocyjnych, naukowych oraz współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i wsi.

21)  Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba  prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i jest zainteresowana rozwojem obszarów wiejskich.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat;

2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 

1)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§15

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego, określone w §14 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt 1) i2).

 

 

 

§16

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 1. Członek honorowy:

a)ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia,

b)      posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego,

c)jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

 

 

§17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§18

1.   Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§19

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).  Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§20

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, długotrwałej niemożności pełnienia funkcji lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

 

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 

§22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 

1)      Zarząd,

2)      Komisja Rewizyjna,

3)      1/3 członków Stowarzyszenia.

 

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

 

 

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. inne, wynikające z niniejszego statutu.

 

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3).
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

 

Zarząd

 

§25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§26

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

 

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

6)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

 1. Zarząd reprezentowany jest przez Prezesa lub Skarbnika Zarządu.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

 

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§29

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 

a)      składki członkowskie,

b)      z wpływów z tytułu wpisowego.

c)      darowizny, zapisy i spadki,

d)     wszelkie środki uzyskane z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

e)      dotacje.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§32

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i skarbnika lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§33

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001 r. Nr 79, Poz. 855 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 6 marca 2006 roku.

 

                                                                

                                                                 Podpisy Członków Założycieli